TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme Hürriyet Mah. Sağlam Sok. No:4/9 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim 4AI Bilgi Teknolojileri A.Ş. (info@image4io - +90 850 885 4454) (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) hizmet satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. Sözleşme konusu hizmetin özelliklerinin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul şartlarının ve satış tarihinin, tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirtildiği hizmet sözleşmesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

CAYMA HAKKI

SATICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ALICI’nın hizmeti aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren cayma hakkını kullandıracağını taahhüt eder.

Bununla birlikte elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler için ALICI cayma hakkını kullanamaz. ALICI ileriye dönük henüz ifa edilmemiş hizmetler için cayma hakkını kullanabillir, ancak anında ifa edilmiş olan hizmetlerin kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması için süresi içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde fatura aslının iadesi zorunludur. Faturanın SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI, https://image4.io/tr adresinde gösterilen hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri internet sitesinden veya hizmet sözleşmesinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. https://image4.io/tr adresinde listelenen fiyatlar tüm vergiler dahil? satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana kadar, süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  2. Hizmet, ALICI’nın entegrasyon sürecini tamamlamasının ardından anında başlar.
  3. Aksi yazılı şekilde belirtilmemişse, hizmeti teslim almadan önce bedelinin ALICI tarafından tamamen ödenmiş olması gerekir. Hizmetin ifasına başlamadan önce hizmet bedeli SATICI’ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve hizmeti ifa etmeyebilir
  4. Hizmetin normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında ifa edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde hizmet bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
  5. ALICI hizmet ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan yazılı belgelerdeki tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.